Skip links

SEMAT a.s. Trnava

SEMAT a.s. Trnava vznikol 1.5. 1995 ako právny nástupca Semat, Semenársky štátny majetok š.p. Trnava. Ten v rôznych formách ako závod Slovosivo Bratislava pôsobí v regióne od roku 1949.

História spoločnosti je viac ako polstoročná. Ako štátny majetok zložený z konfiškovaných nehnuteľností bol po revolúcii predmetom mnohých reštitučných nárokov. Po prechode týmto ťažkým obdobím a po konsolidácii v polovici deväťdesiatych rokov bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť. V súčasnosti predstavuje SEMAT a.s. Trnava ekonomicky stabilizovanú firmu známu v regióne ako výrobca kvalitných osív, ale aj s rozšírenou poľnohospodárskou prvovýrobou.

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín a krmovín. V živočíšnej výrobe dominuje mlieko a výroba bravčového mäsa. Špecialitou firmy je vlastný bitúnok a výrobňa mäsových výrobkov, ktorá je v prevádzke od roku 1991 a má teda tradíciu. S kvalitnými výrobkami sa stretnete v našich dvoch predajniach, ale aj v ďalšej obchodnej sieti regiónu.

Investície spolufinancované EPFRV

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka je financovaná prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk).

1. Informácie o prijímateľovi a výzve
prijímateľ: SEMAT, a.s.
sídlo: Zelenečská 28, 917 02 Trnava
IČO: 34 120 076
kód projektu: 042TT080056
výzva č.: 8/PRV/2015
číslo opatrenia/podopatrenia: 4/4.2

2. Informácie o projekte a cieľoch
Názov projektu: Investícia do spracovateľských kapacít – SEMAT, a.s.
Hlavný cieľ projektu:
Posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora:
– vybudovanie modernej výrobnej prevádzky osív,
– zabezpečenie vysokej kvality produktov a širšieho produktového portfólia,
– optimalizácia výroby osív a zlepšenie výkonnosti výroby.

3. Informácie o aktivitách
• Stavebné práce

a) stavebné úpravy objektov – Farárske – Hala na výrobu osív – skladové priestory Farárske, parc. č. 10609/1. Na pôvodné stavebné povolenie na výstavbu novej haly s technológiou pod č. OsaŽP/32162/2015-2510/2016/Kch, zo dňa 15.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2016 bolo v dôsledku záverov inžiniersko-geologického prieskumu požiadané stavebníkom o zmenu stavby pred dokončením. Začatie stavby pozostáva len z realizácie geologických vrtov. Žiadne iné stavebné práce na hale neboli začaté. Inžiniersko-geologický prieskum preukázal nevhodnosť zakladania a stavby podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Na základe žiadosti stavebníka SEMAT, a.s stavebný úrad v Trnave vydal rozhodnutie o povolení zmeny pod č. OsaŽP/33292-82684/2016/Kch zo dňa 08.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.12.2016.
b) Stavebné úpravy objektov – Farárske SO.01 Stavebné úpravy haly na výrobu osív, parc. č. 10615. Stavebné povolenie na rekonštrukciu existujúcej haly pod č. OsaŽP/1074-15087/2016/Kch, zo dňa 16.03.2016.
c) Technológie pôvodne plánované v lokalite Kočišské – Hala na výrobu – výmena technológie -vnútorné vybavenie v existujúcej hale na parc. č. C 10516/1, k.ú. Trnava premiestniť do lokality Farárske do objektu – Farárske SO.01 Stavebné úpravy haly na výrobu osív, parc. č. 10615. Cieľom je centralizácia výroby osív spoločnosti SEMAT, .a.s.

• IT vybavenie

• Vysokozdvižný vozík

4. Informácie o termínoch
Termín začatia realizácie projektu: 01.07.2017

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktné informácie:
SEMAT a.s. Trnava
917  01 Trnava, Slovenská republika

Telefón: +421 33 5536 472
Mobil: +421 911 442 129
E-mail: sekretariát@semat.sk

IČO: 34 120 076
Register: OR OS Trnava, vl. č. 02/T. odd. Sa