Skip links

SEMAT a.s. Trnava

SEMAT a.s. Trnava vznikol 1.5. 1995 ako právny nástupca Semat, Semenársky štátny majetok š.p. Trnava.

SEMAT a.s. Trnava vznikol 1.5. 1995 ako právny nástupca Semat, Semenársky štátny majetok š.p. Trnava. Ten v rôznych formách ako závod Slovosivo Bratislava pôsobí v regióne od roku 1949.

História spoločnosti je viac ako polstoročná. Ako štátny majetok zložený z konfiškovaných nehnuteľností bol po revolúcii predmetom mnohých reštitučných nárokov. Po prechode týmto ťažkým obdobím a po konsolidácii v polovici deväťdesiatych rokov bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť. V súčasnosti predstavuje SEMAT a.s. Trnava ekonomicky stabilizovanú firmu známu v regióne ako výrobca kvalitných osív, ale aj s rozšírenou poľnohospodárskou prvovýrobou.

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín a krmovín. V živočíšnej výrobe dominuje mlieko a výroba bravčového mäsa. Špecialitou firmy je vlastný bitúnok a výrobňa mäsových výrobkov, ktorá je v prevádzke od roku 1991 a má teda tradíciu. S kvalitnými výrobkami sa stretnete v našich dvoch predajniach, ale aj v ďalšej obchodnej sieti regiónu.

Investície spolufinancované EPFRV

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka je financovaná prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk).

1. Informácie o prijímateľovi a výzve
prijímateľ: SEMAT, a.s.
sídlo: Zelenečská 28, 917 02 Trnava
IČO: 34 120 076
kód projektu: 042TT080056
výzva č.: 8/PRV/2015
číslo opatrenia/podopatrenia: 4/4.2

2. Informácie o projekte a cieľoch
Názov projektu: Investícia do spracovateľských kapacít – SEMAT, a.s.
Hlavný cieľ projektu:
Posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora:
– vybudovanie modernej výrobnej prevádzky osív,
– zabezpečenie vysokej kvality produktov a širšieho produktového portfólia,
– optimalizácia výroby osív a zlepšenie výkonnosti výroby.

3. Informácie o aktivitách
• Stavebné práce

a) stavebné úpravy objektov – Farárske – Hala na výrobu osív – skladové priestory Farárske, parc. č. 10609/1. Na pôvodné stavebné povolenie na výstavbu novej haly s technológiou pod č. OsaŽP/32162/2015-2510/2016/Kch, zo dňa 15.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2016 bolo v dôsledku záverov inžiniersko-geologického prieskumu požiadané stavebníkom o zmenu stavby pred dokončením. Začatie stavby pozostáva len z realizácie geologických vrtov. Žiadne iné stavebné práce na hale neboli začaté. Inžiniersko-geologický prieskum preukázal nevhodnosť zakladania a stavby podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Na základe žiadosti stavebníka SEMAT, a.s stavebný úrad v Trnave vydal rozhodnutie o povolení zmeny pod č. OsaŽP/33292-82684/2016/Kch zo dňa 08.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.12.2016.
b) Stavebné úpravy objektov – Farárske SO.01 Stavebné úpravy haly na výrobu osív, parc. č. 10615. Stavebné povolenie na rekonštrukciu existujúcej haly pod č. OsaŽP/1074-15087/2016/Kch, zo dňa 16.03.2016.
c) Technológie pôvodne plánované v lokalite Kočišské – Hala na výrobu – výmena technológie -vnútorné vybavenie v existujúcej hale na parc. č. C 10516/1, k.ú. Trnava premiestniť do lokality Farárske do objektu – Farárske SO.01 Stavebné úpravy haly na výrobu osív, parc. č. 10615. Cieľom je centralizácia výroby osív spoločnosti SEMAT, .a.s.

• IT vybavenie

• Vysokozdvižný vozík

4. Informácie o termínoch
Termín začatia realizácie projektu: 01.07.2017

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktné informácie:
SEMAT a.s. Trnava
917  01 Trnava, Slovenská republika

Telefón: +421 33 5536 472
Mobil: +421 911 442 129
E-mail: sekretariát@semat.sk

IČO: 34 120 076
Register: OR OS Trnava, vl. č. 02/T. odd. Sa